Inlägg publicerade under kategorin Socialnämnden

Av Anders - 13 februari 2012 09:03

Såhär stod det i fredagens Helsingborgs Dagblad. En insändare till mig. Kul - då får man möjlighet att bemöta synpunkterna. Vilket jag naturligtvis vill göra....


    


Såhär tänker jag svara. Jag har skickat texten till min.mening@hd.se - vad tycker du?


Svar till ”Högt spel med vanliga människor”


Thomas Liljeberg, föräldrarådet, boende i området och intresserade angående Socialnämndens planerade boende för personer med funktionsnedsättningar på Ramlösagården  - ni skall få svar på era frågor. I förra veckan var det ett möte på Ramlösa Friskola som syftade till få in frågor, synpunkter och kommentarer inför det egentliga informationsmötet som skall hållas torsdagen den 1 mars 19.00-21.00 Mitt syfte var alltså inte att ha svar på alla frågor utan det var ett ödmjukt försök att fånga in oron som finns i området och förbereda informationsmötet på bästa sätt. Ingången var att det skulle vara ett ”litet möte” men det visade sig vara ett 20-tal engagerade föräldrar, personal på skolan och representanter för föreningslivet i området.


Thomas Liljeberg lyfter i sitt inlägg ett antal frågor som naturligtvis kommer få sina svar på informationsmötet den 1 mars 19.00-21.00, men redan nu skall jag översiktligt förklara bakgrunden till varför att Socialnämnden planerar ett nybygge för personer med funktionsnedsättningar just där Thomas Liljeberg bor med sin familj. Den 29 november 2011 tog Socialnämnden ett enigt beslut att långsiktigt planera för ett antal förändringar inom Socialtjänstens vuxenverksamhet 2012-2017. En liten del i detta omfattande och historiska beslut handlade om att skapa värdiga bostadsförhållanden för en utsatt och svag grupp i samhället. Detta motsätter sig inte Thomas Liljeberg, men menar i sin argumentation att just i hans bostadsområde är det olämpligt. Genom att blanda ihop Socialstyrelsens rekommendationer, riktlinjer, föreskrifter, förstudier och forskningsresultat och samtidigt enkelt glömma textraden: ”I situationer då krav enligt olika lagstiftningar står mot varandra torde i regel en lösning vara att parterna försöker nå en rimlig avvägning av tyngden hos olika intressen.” gör Thomas det lätt för sig och sin oro kring nybygget.


Naturligtvis skall det vid det offentliga informationsmötet tydligt och klart redogöras vad som gäller utifrån lagstiftning, riktlinjer och rekommendationer, forskningsöversikter och verklighetens realiteter. Thomas och andra intresserade, ni är varmt välkomna till informationsmötet.


Anders Lundström (KD) socialnämndens ordförande i Helsingborg, Ramlösabo och engagerad förälder. 

ANNONS
Av Anders - 8 februari 2012 19:19

Familjecentraler är en vinst för alla! så skriver tre kristdemokrater inför invigningen imorgon torsdag av Helsingborgs sjätte familjecentral. Mellan 13-15 har Capio Södergatan öppet hus kopplat till invigning. Jag kommer att vara där....
 
Familjen är en av det civila samhällets grundläggande beståndsdelar. I familjen växer barn upp och formas till samhällsmedborgare. I en familj som fungerar väl överförs sunda normer och värderingar, som ligger till grund för barnets utveckling av medmänsklighet och rättskänsla. Familjer kan dock se olika ut och ha olika förutsättningar. Även en stabil relation utsätts för stora påfrestningar i samband med den stora omställning det innebär att få barn. Inte så få föräldrar saknar av olika orsaker det sociala nät som i gångna tider utgjorde ett självklart stöd i föräldraskapet. Därför behövs familjecentraler där familjen kan träffa barnmorskan/distriktssköterskan, förskolläraren och socialsekreteraren på samma ställe.

Idag invigs Helsingborgs sjätte familjecentral efter initiativ av Kristdemokraterna och Treklövern. Denna gång är det på Södergatan. Familjecentraler handlar inte om att öka kostnaderna för samhället. Det handlar om att ge familjerna det stöd de behöver för att orka och kunna vara bra föräldrar och det handlar om att hitta de barn och föräldrar som behöver ett särskilt stöd. Familjecentraler är en vinst för alla.

Under olika faser av barnets uppväxt kan föräldraskapet upplevas tungt, kanske övermäktigt. Forskning har visat att stress pga arbetslöshet, fysisk eller psykisk sjukdom eller missbruk hos föräldrar utgör stora påfrestningar på barn. Barn som växer upp under pressade förhållanden löper ökad risk att ta skada på olika sätt. Det är då viktigt att samhället erbjuder stöd till sådana familjer. Det är av stor vikt att tidigt upptäcka familjer och barn som är i behov av särskilt stöd. Där spelar exempelvis regionens mödra- och barnhälsovård en betydelsefull roll. Med bredare samverkan mellan personal med olika kompetenser kan dock stödet bli ännu effektivare, utan att för den skull driva upp kostnaderna i någon högre grad. Ur ett preventivt perspektiv är det snarast att se som en investering.Birgitta Södertun (KD) regionråd, Region Skåne
Lars Thunberg (KD) kommunalråd, Helsingborgs stad
Anders Lundström (KD) Socialnämndsordförande i Helsingborgs stad  

ANNONS
Av Anders - 2 februari 2012 11:05

januari 2011. Tja, 268 unika besök på en månad är det bra eller dåligt?

Av Anders - 31 januari 2012 09:20

men det får inte bara handla om kronor och ören. Därför skriver ledande företrädare inom Kristdemokraterna i Helsingborg att det krävs ett helhetsgrepp: "Tyvärr fokuserar Socialdemokraterna många gånger bara på den materiella standarden för våra barn" Läs artikeln på länken:    http://hd.se/ledare/2012/01/31/det-kravs-helhetsgrepp/


Såhär skriver KDU i sin rapport: "Skaffa dig ett liv!" http://www.kdu.se/Politik/~/media/Subsite/kduriks/pdf/Skaffa%20dig%20ett%20livrapport%20KDU%202012.ashx (Håller inte med allt, men det finns ett antal viktiga ställningstaganden i rapporten att diskutera vidare.)


Familj

Att barn och unga ges rätten att växa upp i välfungerade, trygga och sammanhållna familjer är grunden för ett tryggt samhälle. Trots detta finns det krafter som ropar "död åt familjen". Dessa måste i alla lägen utgöra Kristdemokraternas främsta politiska motståndare. Vårt fokus bör ligga på att stå upp för familjen och stärka dess roll i samhället. Genom stärkt privatekonomi och mer valfrihet inom välfärden kan vi förenkla familjers vardag och flytta mer makt från de politiska sammanträdesrummen till köksborden. Så skapar vi förutsättningar för att fler ska vilja axla det betydelsefulla ansvaret att bli föräldrar och att bilda familj. Att familjeperspektivet överhuvudtaget finns med i Alliansens politik är Kristdemokraternas förtjänst och det är därför av yttersta vikt att partiet även framgent är drivande på det familjepolitiska området. Våra förslag:


Sänk skatten för vanligt folk!

Barn som växer upp i sammanhållna familjer mår generellt sett bättre under sin uppväxt och klarar sig bättre när de själva blir vuxna. Många barnfamiljer har svårt att få ekonomi och familjeliv att gå ihop och det ökar risken för såväl gräl och konflikter som skilsmässor. För att verkligen underlätta barnfamiljernas vardag och stärka deras ekonomi bör Kristdemokraterna vara drivande i arbetet för fortsatta skattesänkningar för verklighetens folk.


Inför ett skatteavdrag för barnfamiljer!

För att ytterligare underlätta för barnfamiljer på det ekonomiska planet bör Kristdemokraterna arbeta för ett nytt skatteavdrag för familjer – ett barnavdrag – om minst 50 000 kronor per barn.


Inför frivillig sambeskattning!

Kristdemokraterna bör arbeta för införandet av frivillig sambeskattning. Det skulle ge ökad flexibilitet och egenmakt för landets familjer. Vi måste få bukt med alla de skilsmässor som skapats av bidragsfällor och världens högsta skattetryck!


Inför ett barnkonto istället för dagens alla bidragssystem!

Idag finns en rad olika stöd som betalas ut till de som blir föräldrar; adoptionsbidrag, föräldrapenning, tillfällig föräldrapenning samt barnbidrag och tillhörande flerbarnstillägg. Detta är ett alltför spretigt system. Därför bör alla dessa bidrag ersättas med ett barnkonto som föräldrarna själva kan disponera över. En familj kan då själva besluta hur föräldrarnas tid hemma med barnen ska fördelas, ta initiativ till ett föräldrakooperativ eller finansiera en kommunal förskoleplats exempelvis.


Etablera fler familjecentraler!

Många unga föräldrar kan vittna om att de känner sig ensamma i sin föräldraroll. De har inte sällan ett stort behov av att bygga upp ett nätverk omkring sig och de bär ofta på en önskan om att träffa nya vänner som de kan samtala och utbyta erfarenheter med. Samtidigt finns ett behov av stöd från det offentliga i form av barnavårdcentraler och föräldrautbildningar. Kristdemokraterna bör därför arbeta för att öka antalet familjecentraler, med olika former av kompetens under samma tak.


Skola och högre utbildning

Skolan är en av de platser där barn och unga spenderar en stor del av sin vakna tid. Det är där kunskap förmedlas och livslånga vänskapsband knyts. Skolans uppgift är att ge eleverna verktyg att klara dagens och framtidens vardag, att förmedla värderingar och normer samt att höja bildningsnivån bland vanliga människor. Skolan är en plats som ska ge människor förutsättningar att skaffa sig ett liv – efter sina egna villkor. Många yrken kräver i dag någon form av eftergymnasial utbildning. Därför ska både arbetsmarknadsanknytningen och bildningstanken vara ledstjärnor för den högre utbildningen.


Våra förslag:

Uppmuntra fler att starta friskolor!


En mångfald av skolor och ett stort mått av valfrihet är bra för kvaliteten i undervisningen! Samtidigt som det är viktigt att det ställs krav på de aktörer som vill starta en friskola, är det lika viktigt att fristående alternativ uppmuntras. Alltför strikta bedömningar från Skolinspektionens sida riskerar att begränsa mångfalden och valfriheten. Kristdemokraterna bör i alla lägen stå upp som en garant för friskolorna och det fria skolvalet.


Nolltolerans mot mobbning ska råda!

Enligt organisationen Friends är 50 000 skolbarn i Sverige idag mobbade. Samtidigt ser vi hur barns och ungas psykiska hälsa blir allt sämre och hur självmorden bland unga skjuter i höjden. Vid förekomst av mobbning måste det i varje läge vara den som mobbar som ska tvingas byta skola, i de fall detta är nödvändigt. Självklart kan tyckas, men fortfarande kommer med stor regelbundenhet historier som talar om motsatsen. Det är oacceptabelt!

Slopa fribeloppet i studiemedelssystemet!

Ett problem som drabbar många ungdomar som studerar är de regler som Centrala studiestödsnämnden (CSN) sätter upp och som begränsar hur mycket studenter får jobba vid sidan av sina studier utan att rätten till studiestöd försvinner. Detta har drabbat många flitiga ungdomar hårt. Kristdemokraterna bör aktivt arbeta för att alla studenter ska få jobba så mycket de vill vid sidan om sina studier.


Reformera arbetssättet för värdegrundsarbetet!

En kristdemokratisk skolpolitik bör utgå ifrån att värdegrunden är något universellt, som syftar till att skapa gemenskap mellan människor och utrusta unga med en etisk kompass. Ett lyckat värdegrundsarbete bör vara en integrerad del av den ordinarie undervisningen och aktivt stödjas av ledningen på en skola. Föräldraansvaret bör betonas för barns och ungas fostran och värdegrundsarbetet i första hand bedrivas i samarbete med hem och familj.


Erbjud möjlighet till studier som överstiger 60 hp per år!

En viktig målsättning för utbildningspolitiken bör vara att ge studenterna ökade möjligheter att påverka utbildningens utformning. För att kunna förkorta utbildningstiden, och därigenom nå arbetsmarknaden tidigare, bör studenterna kunna välja att förvärva fler än 60 högskolepoäng per år och i större utsträckning än idag tillgodogöra sig relevant utbildning under somrarna.


Ungdomsarbetslöshet

Sverige har under lång tid haft en mycket hög arbetslöshet bland ungdomar. Ungdomsarbetslösheten bland personer yngre än 25 år uppgick under det andra kvartalet 2011 till drygt 22 procent (Eurostat), vilket kan jämföras med arbetslösheten i resten av befolkningen som samma period låg på 8,2 procent.

Arbete är helt avgörande för att människor ska kunna skaffa sig ett bra liv. Nyckeln till en fortsatt god välfärd och fler jobb åt unga stavas inte mer bidrag och arbetsmarknadspolitiska åtgärder, utan kraftfulla satsningar och effektiva reformer för ett mer företagsamt Sverige.Våra förslag:


Stoppa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd!

Kristdemokraterna måste arbeta för att stoppa diskrimineringen av unga på arbetsmarknaden genom att avskaffa turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd (LAS). Dessa regler är i många avseenden orättvisa och bidrar till att hålla både unga och invandrare utanför arbetsmarknaden.


Fortsätt sänka arbetsgivaravgifterna för små företag!

Kristdemokraterna måste fortsätta underlätta för företag att växa. Ett viktigt led i det arbetet är att göra det billigare att anställa. Alliansregeringens reducering av arbetsgivaravgiften för personer under 26 år är viktig att behålla. Därutöver bör en särskilt riktad sänkning av arbetsgivaravgiften genomföras för landets småföretagare.


Avskaffa sjuklöneansvaret för småföretagare!

God lönsamhet är viktigt för att landets småföretag ska kunna växa och erbjuda jobb åt Sveriges unga. Viktigt är också att riskerna med att driva företag hålls på en rimlig nivå. Människor måste våga förverkliga sina drömmar genom att starta eget. För att minska dessa risker bör Kristdemokraterna arbeta för att slopa sjuklöneansvaret för landets småföretagare. Detta ansvar borde istället ligga på staten.


Bort med 3:12-reglerna!

Kristdemokraterna borde verka för ett avskaffande av de så kallade 3:12-reglerna som reglerar möjligheterna för personer som driver fåmansbolag att fördela inkomster mellan högre beskattad arbetsinkomst och lägre beskattad kapitalinkomst. Fåmansbolagen borde i större utsträckning få skörda frukten av sitt slit och risktagande.


Bort med värnskatten!

Människor i Sverige hör fortfarande till de som är bland de minst benägna att starta företag, enligt en global undersökning från Entreprenörskapsforum (2011). För att få fler intresserade av att bli företagare behöver Kristdemokraterna presentera ordentliga reformer som ökar förtjänsten för den som driver företag. Regeringen måste avskaffa den omoraliska värnskatten, som inte är någonting annat än en straffskatt på flit, företagande och utbildning.


Ungdomsbrottslighet

Enligt den senaste nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet (Brå) uppger 24 procent av Sveriges befolkning (16–79 år) att antingen de själva eller någon annan i hushållet har utsatts för brott någon gång under det senaste året. Var fjärde känner sig också otrygg när han eller hon går genom sin stadsdel efter mörkrets inbrott. Brottsligheten och otryggheten är ett reellt problem i Sverige idag.

Unga människor är ofta utsatta för brott samtidigt som också förövarna är unga, särskilt när det gäller vålds- och sexualbrott. Att fånga upp unga människor "på glid", samtidigt som den brottslighet som faktiskt existerar bekämpas, är nyckeln till en lyckad rättspolitik. Vi får heller inte glömma brottsoffren. Det finns saker som ökar risken för att någon ska begå ett brott, men ytterst har alla ett ansvar för sina handlingar. Brottsoffret förtjänar upprättelse och rättvisa.


Våra förslag:

Fler poliser som syns på stan!

Statens mest grundläggande uppgift är att garantera medborgarnas säkerhet. Forskning visar också att fler poliser som syns på gator och torg minskar brottsligheten på platser som är extra brottsutsatta. Dessutom skapas en känsla av trygghet då fler poliser är synliga på stan. Sedan Alliansen tog över makten i Sverige har antalet poliser ökat från 17 000 till 20 000. Detta är bra, men vi unga kristdemokrater vill på sikt se dubbelt så många poliser i Sverige, för att öka tryggheten i samhället.


Alla brott ska utredas!

För att människor ska känna förtroende för rättstaten krävs att man upplever det som verkningsfullt att anmäla brott. Därför bör polisen både ges resurser och organiseras effektivare, så att alla brott som anmäls kan utredas. Detta är extra viktigt i de fall då förövaren är ung, så att fler kan hindras från fortsätta på en kriminell bana.


Avskaffa straffrabatten!

I Sverige finns en rättstradition av att ge "mängdrabatt" på straffen för kriminella som begått flera brott. Detta är oetiskt och en grov kränkning mot alla de brottsoffer som förtjänar upprättelse. De som begår brott måste få ta konsekvenserna av sina handlingar.


Bort med 2/3-frigivningen!

Den som dömts för ett brott ska också avtjäna sitt straff. Den praxis som finns i det svenska rättsystemet om att frige en brottsling som avtjänat endast två tredjedelar av sitt straff är därför orimlig. Praxis bör istället bli att hela straffet ska avtjänas för att påföljder ska ha någon effekt och etiskt värde.Stärk föräldraansvaret – tvinga dem att vara med på rättegångar!

Trasiga familjer och föräldrar som inte tar ansvar för sina barn är många gånger en orsak till att människor börjar begå brott. Därför bör staten sända tydliga signaler om att föräldraansvaret ska stärkas. Föräldrar ska tvingas närvara vid rättegångar när förövaren är minderårig.


Andra viktiga områden

Bostadspolitik

En hållbar bostadssituation är i hösta grad en fråga med ungdomspolitiska implikationer. Många ungdomar och yngre vuxna kan till följd av höga boendekostnader och bostadsbrist inte skaffa sig en egen bostad och får svårare att bilda familj. Grunden i en hållbar bostadspolitik, i städerna och på landsbygden, måste vara att göra det lönsammare att både bygga och förvalta fastigheter. En övergång till ett system som i högre grad tar hänsyn till marknadspriser är därför nödvändigt.

För att tillgängliggöra mer av de befintliga bostäderna måste andrahandsuthyrning underlättas. Detta skulle kunna ske genom att hyresinkomstskatten sänktes men också genom att fler bostadsrätter omvandlas till ägarlägenheter. För många studenter är bostadssituationen speciellt pressande och flera viktiga reformer finns här att göra. Att tillåta universitet att äga fastigheter skulle vara ett viktigt sätt att involvera studentkårerna, och studenterna själva, i bostadsförvaltningen. Speciellt för att underlätta byggnationen av studentbostäder bör även byggnormen reformeras så att för studenter ofta onödiga krav som till exempel antal parkeringsplatser kan ändras.


Ungas psykiska hälsa

Förebyggandet av den psykiska ohälsans utbredning bland ungdomar är en avgörande fråga att prioritera när barns och ungdomars goda uppväxtvillkor ska slås fast. Den rådande situationen på området går snabbt i fel riktning och med stegrande självmordstal och självskadebeteende bland unga är snabba åtgärder på området nödvändiga.

Skolmiljön är den plats där ungdomar tillbringar största delen av sin tid och därför är ett fortsatt utvecklande av det skyddsnät som skolan erbjuder ytterst viktigt. En starkt ökad kuratorstäthet spelar här en stor roll och denna nivå bör jämställas med kraven på skolsköterskenärvaro. Skolans förebyggande arbete och upplysningsverksamhet mot droganvändning samt dess negativa inverkan på den psykiska hälsan bör även kunna fördjupas ytterligare.


Civilsamhället

Människan är av sin natur en gemenskapstörstande varelse. I det civila samhället finns förutsättningar för en ökad gemenskap. Det är en skola i livet för många unga människor som där tillåts att växa. Många är de som i olika delar av civilsamhället övat upp sin sociala förmåga, fått uppleva känslan av kamratskap, fått pröva på hur man arbetar tillsammans i ett lag och lära sig betydelsen av ett gott uppförande. Ett livskraftigt civilt samhälle bidrar till en gemensam etik och tydliga värderingar. Därför måste regeringen gå vidare och förbättra förutsättningarna ytterligare för den ideella sektorn.

Politik handlar inte minst om att sända signaler. Det därför glädjande att civilsamhällets roll uppvärderats genom den avdragsrätt för ideella gåvor som infördes vid årsskiftet. Vi kan dock inte vara nöjda här. Avdragsrätten bör i framtiden även omfatta företag, högre gåvobelopp samt gåvor till fler delar av civilsamhället, såsom idrottsföreningar och kulturverksamheter.


Avslutning

Kristdemokraterna befinner sig i ett besvärligt läge. Partiet har backat i fem raka val och i opinionsundersökningarna befinner partiet sig under fyraprocentspärren betydligt oftare än över densamma. Flera olika faktorer ligger bakom dessa problem. Under lång tid har partiet vacklat mellan olika politiska inriktningar och slogans samtidigt som det varit svårt att engagera partifolket runtom i landet. Nu är tid att ändra på detta.

Kristdemokraterna fyller alltjämt en väldigt viktig funktion i svensk politik. Partiet står för ett samhälle byggt på en fast etisk grund och betonar betydelsen av gemenskap i stabila familjer och ett starkt civilsamhälle. Partiet står upp för människans frihet och det personliga ansvar som var och en har för sitt liv och sina handlingar. Politiken baseras på värderingar som stått sig i tusentals år.

Under hösten och vintern har interna stridigheter stått i fokus för partiets verksamhet. Det har av naturliga skäl ställt Kristdemokraternas externa arbete lite grand i skuggan, men de senaste månadernas partiledardiskussion har likväl varit nödvändig. Då val har hållits och klubban fallit i Västerås den 28 januari är det icke desto mindre viktigt att fokus riktas på framtiden och att alla arbetar tillsammans för starka valrörelser och goda valresultat 2010. KDU vill vara med i det arbetet och denna rapport ska ses som ett första konstruktivt inspel i debatten.

Nu är det upp till oss själva att bevisa att Kristdemokraterna är en kraft att räkna med i svensk politik.Av Anders - 4 januari 2012 12:41

sedan starten juni 2007 till och med 31 dec 2010. Nu har alltså bloggen haft över 20000 unika besökare (om man räknar med de första dagarna på 2012) sedan starten. Ganska imponerande, tycker i alla fall jag....


Under 2011 hade bloggen 2432 besökare och det ger ett snitt på 202,6 per månad. Ambitionen är att under 2012 ha minst 3000 besök - vilket ger ett snitt på 250/månad. Tror du det är möjligt? Här kommer su kunna följa det mesta.


Idag skriver jag i Helsingborgs Dagblad igen (http://hd.se/ledare/2012/01/04/vi-maste-ha-storre-ambitioner/). Och som alltid kunde du läsa den först här på bloggen.

Av Anders - 3 januari 2012 12:47

Nu är vi redan inne på tredje dagen på det nya året. Redan har kalendern börjat bli full av måsten, kan-inte-missa-tider och ett antal roligheter. (återkommer längre fram med alla roligheter, du kommer inte att missa något!)


Vad kommer då hända under 2012? Tja, det är kanske svårt att sia om såhär inledningsvis. Dock finns det väl några tendenser, trender och i alla tecken i skyn om hur det kommer bli. För egen del ser jag framemot ett intensivt år med många spännande möten, diskussioner, viktiga politiska beslut och aha-upplevelser. Tänk om 2012 kunde bli året då alla drömmar/förhoppningar slog in? Först måste vi då ha ett antal drömmar att drömma om. Annars har man ju inget att försöka nå. Det är som att försöka hoppa höjdhopp utan någon ribba. Jag har min lista klar på vad jag förväntar mig, har du din klar och nedskriven? Hur tror du att 2012 kommer att summeras om sådär 360 dagar? Skriv och berätta!!


Av Anders - 30 december 2011 12:45


Som ett svar på Björn O Anderbergs "Sent ska syndaren vakna" (http://hd.se/ledare/2011/12/13/sent-ska-syndaren-vakna/) - har jag nu skrivit en text (se nedan) som förhoppningsvis också publiceras i Helsingborgs Dagblad, någongång. Texten är i alla fall skickad, men som vanlig läser du den först här på bloggen.


Redan den 14:e december skriv Göran Jönsson (socialchef i Helsingborgs stad) på sin blogg: http://goranjonsson.net/2011/12/14/den-av-eder-som-ar-utan-synd-kastar-forsta-stenen/ - såhär om Björn O Anderbergs debattarikel.


Även Kultur-Sören tycks ha synpunkter ifrågan (se http://hd.se/kultur/blogg/2011/12/13/aluma-%e2%80%a6-nej-faktum-%e2%80%93-och-helsingborgs-hemlosa/). Som vanligt kanske lite helt koll på läget, men vadå? Kanske skall jag skicka ett mejl och försöka att reda ut det för Sören, eller kanske inte? Har ju försökt ett antal gånger tidigare utan att lyckats.

 

Hemlösheten är allas problem, inte bara Björn O Anderbergs!


Nu är jul- och nyårshelgerna över, men arbetet för att hjälpa och stötta de hemlösa fortsätter oförtröttat inom Helsingborgs stad och Socialnämnden. Kampanjen för att få fler lägenheter till Bostad Först fortsätter och redan den 1 januari 2012 kommer två hemlösa att flytta till en egna lägenheter tack för generösa och godhjärtade fastighetsägare som ställt upp i december och hörsammat stadens upprop. Förhoppningsvis kommer det till flera under våren 2012 för målet för Bostad Först-projektet är nämligen 25 stycken lägenheter senast 2013.


I slutet av januari kommer även arbetet med att ta fram en stadsövergripande strategi sätta igång på allvar. Denna skall så småningom diskuteras och beslutas i kommunfullmäktige. För första gången någonsin kommer kommunfullmäktige ta ett inritningsbeslut om hur arbetet för alla verksamheter inom staden skall tillsammans bekämpa hemlösheten i Helsingborg. Det är nämligen inte bara en fråga för Socialnämnden, utan är också en fråga som handlar om bostadsbyggande, arbetsmarknadsfrågor och värdig vård till utsatta grupper i samhället.


Bostad Först, eller Pathway to Housing, som det heter i New York meddelade stolt dagarna före jul att ytterligare en familj hade fått en lägenhet, denna gång i Bronx, trots att Björn O Anderberg meddelat att verksamheten avbrutits. Hur som helst är Bostad Först i Helsingborg bara en del i lösningen av hemlöshetsproblematiken och det kommer under lång tid behövas andra insatser och stödåtgärder också. Alla hemlösa i Helsingborg kommer inte få hjälp via Bostad Först, om nu någon trodde det.


Hemlöshet är nämligen ett komplicerat problem som behöver långsiktighet, vetenskapliga angreppsätt och värdighet. Att då endast försöka hitta felaktigheter, brister och tillkortakommanden är bara beklagligt och kontraproduktivt. Låt oss istället med gemensamma krafter och efter beprövade och verkligen effektiva metoder en gång för alla få bort hemlösheten ifrån Helsingborgs gator och torg.


Jag är övertygad om att när försöksperioden är över för Bostad Först-projektet 2013 kommer Helsingborgs stad att fortsätta satsa på det. Det verkar som vi för första gången hittat en metod som verkligen hjälper och inte permanentar utanförskapet. Vi måste ha större ambitioner än att bara ordna tak för natten, vi vill hjälpa dessa utsatta så att de kan komma tillbaka till ett värdigt liv med egen försörjning och ett socialt nätverk som inte är destruktivt.  


Ibland kan man tro att Hemlösas hus och Björn O Anderberg bär hela bördan själva att bekämpa hemlösheten i Helsingborg på sina axlar, men så är det inte i verkligheten. Det finns många aktörer, både frivilligföreningar och organisationer, som gör storartade insatser utan att synas och höras i media. Ingen kan göra allt, men många kan göra mycket - som det så vackert heter. Låt oss alla som är besjälade av att bekämpa hemlösheten i Helsingborg hjälpas åt och dra åt samma håll. I alla fall för de hemlösas skull.


Anders Lundström (KD) socialnämndsordförande i Helsingborgs stad

Av Anders - 29 december 2011 01:12

 

men först måste jag dock berätta om socialnämndens sista möte för 2011. Tänka sig att socialnämnden var helt eniga om en stram, men ack så viktig budget för 2012. Alla partier var eniga om att socialnämnden i Helsingborg skall bli bäst i Sverige. Naturligtvis är det högt ställda mål men med den viljeinriktningen känns det roligt att gå in i ett nytt år, 2012.

 

I budgettexten som snart går att hämta i stadens diarie beslöts bland annat att satsa på tre fokusområden för 2012:

 

Barnperspektivet

Tvärsektoriellt arbete

Utveckla famtidens socialtjänst

 

Det innebär bland annat förbättringar av utredningsdokumentationen, kommunikationen kring utredningarna och hur bemötande av de mest utsatta kan bli bättre, men också att Socialnämnden skall bli en digital nämnd, där alla handlingar skall, så långt det går, skickas och behandlas digitalt. Ja, många trodde nog att det redan var så. Nej, pappershanteringen är den samma som på 1900-talet. Inga tekniska framsteg har slagit rot ännu inom denna förvaltning. Men nu skall det bli ändring på det. Det kostar mycket pengar att kopiera upp handlingarna, köra ut med dem med vaktmästare och sedan direkt efter mötena kassera handlingarna i särskilda sekretesstunnor. Pengar som skall gå till hjälpa och stötta istället för att gå till pappershantering. Besparingen är förhoppningsvis stor och då inte minst miljömässig.

 

I budgettexten ger också Socialnämnden ett tydligt uppdrag att se över hur kommunikationen kan bli bättre. Tänk om alla som har kontakt med de sociala myndigheter enkelt, lätt och snabbt kan få hjälp och stöd. Många är historierna om hur svårt och otydligt det kan vara. Nu skall det helt enkelt bli bättre. Genom att tydligt fokusera på detta område, tror jag iallafall, kan socialförvaltningen bli ännu effektiv med sina resurser.

 

Ropen skalla, SkolFam åt alla. Sedan Helsingborg startade för några år sedan med att satsa på de familjehemsplacerade barnens skolgång har lysande resultat uppnåtts. Nu kommer alla att få samma möjlighet, det tycker jag är bra.

 

Några ytterligare axplock ur budgettexten:

 

Socialnämnden ser positivt på sociala investeringsfonder och hoppas det blir verklighet i Helsingborg under 2013.

Ytterligare en familjecentral skall öppnas i Helsingborg. Denna gång på Söder i samarbete med Capio. Ett kristdemokratiskt vallöfte som nu genomförs. I like alot...

Ambitionen är under 2012 att inleda arbetet med att starta ett mobilt resursteam inom vuxenverksamheten som kan stötta och hjälpa utsatta olika typer av bostadssociala program.

 

 

Vad har hänt under 2011 och vad skall hända framöver?

Under 2011 har det hänt mycket inom socialnämndens område i Helsingborgs stad. Trots att Treklövern inte har majoritet har vi lyckats genomföra det mesta av våra ambitioner inom området. Nu gäller det att fortsätta detta viktiga förändringsarbete under 2012 och framöver. Redan i febuari/mars kommer Socialnämnden arbeta fram viktiga syrdokument för 2013. Ibland tar vissa saker lång tid, men med en tydlig ambtion och klara politiska beslut går det att förbättra en redan bra verksamhet att bli ännu bättre.

 

Redan i april 2012 beslutar Socialnämnden om budgetinriktningen för 2013 och därför är det viktigt att ha framförhållning. När vi går in i valåret 2014 skall det märkas tydligt att Treklövern/Kristdemokraterna leder Socialnämnden. Jag kommer här på bloggen återkomma med inriktningen för 2013 och 2014 och de satsningar som nu är under planering. För det är här du läser det först, oavsett vilken tidning som kommer i din brevlåda. Om du vill lämna synpunkter/kommenterar eller ställa frågor är du allt välkommen att skicka in den via formuläret som finns till höger, här på bloggen.


Gott nytt år till er alla - hoppas att 2012 bli ett ännu bättre år // AndersPresentation


Anders Lundström

Fråga mig

13 besvarade frågor

Kalender

Ti On To Fr
       
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
<<< Maj 2015
>>>

Tidigare år

Sök i bloggen

Senaste inläggen

Kategorier

Arkiv

Länkar

RSS

Besöksstatistik

Följ bloggen

Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Blogkeen
Följ Anders Lundströms blogg om helsingborgspolitiken.  med Bloglovin'

Skaffa en gratis bloggwww.bloggplatsen.se